Regulamin usług szkoleniowych

Firma jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Stosuje Kodeks Dobrych Praktyk PIFS i Standard Usług Szkoleniowo-rozwojowych SUS 2.0. Firma zapewnia uczestnikom profesjonalną obsługę i sprawną organizację usług rozwojowych, których podstawą jest niniejszy Regulamin. 

1. Usługa rozwojowa – usługa obejmująca działania edukacyjne, które mają pozwolić na nabycie/uzyskanie/utrzymanie/wzrost wiedzy/umiejętności/kompetencji/kwalifikacji klientów. Są to także działania mające na celu rozwój klienta poprzez świadczenie m.in. działań diagnostycznych (np. analiza potrzeb) lub wspierających wdrożenie konkretnych rozwiązań. Nie odnosi się to do działań inwestycyjnych. Organizatorem usługi rozwojowej jest APAULY GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Dworcowa 43, 44-100 Gliwice, NIP: 6312660927, zwany dalej „organizatorem”. 

2. Cena usługi jest każdorazowo określona w opisie usługi na stronie organizatora www.apauly.pl lub www.szkola.pm. Nie obejmuje ona kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia w czasie trwania szkolenia lub innej usługi rozwojowej, chyba, że jest to wskazane w zakresie ceny przy konkretnym produkcie. Wyjątkiem jest usługa dofinansowana ze środków publicznych. Zakres merytoryczny prowadzonych usług dotyczy wyłącznie specjalizacji firmy. Firma posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do prowadzenia oferowanych usług rozwojowych. 

3. Warunkiem udziału w usłudze rozwojowej jest przekazanie organizatorowi wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.apauly.pl lub www.szkola.pm w wersji on-line lub pocztą elektroniczną najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem usługi (liczy się data wpływu formularza zgłoszenia do siedziby organizatora). Po upływie tego terminu zgłoszenie chęci udziału w usłudze rozwojowej jest dopuszczalne po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z organizatorem. W przypadku usług o charakterze doradczym, mentoringowym lub coachingowym oraz szkoleń zamkniętych forma zgłoszenia może być indywidualnie uzgodniona z klientem. 

4. Przesłanie do organizatora wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Usług Rozwojowych i warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy organizatorem usługi a uczestnikiem (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych). 

5. Opłatę za usługę należy wnieść do 3 dni od dokonania zgłoszenia. Wpłaty należy uiszczać przelewem na konto podane w opisie szkolenia lub ofercie (tytuł przelewu: nazwa i data szkolenia/kursu lub innej usługi, imię i nazwisko uczestnika, nazwa firmy). 

6. W przypadku odwołania szkolenia lub kursu z winy organizatora koszty zostaną zwrócone w 100%. Każdy uczestnik może wnieść reklamację zgodnie z procedurą opisaną na stronie www.apauly.pl lub www.szkola.pm (punkty 31-40 niniejszego Regulaminu). Uzgodnienia dotyczące usług o charakterze doradczym, mentoringowym lub coachingowym mogą obejmować inne ustalenia z doradcą, mentorem lub coachem. 

7. Z zastrzeżeniem punktu 6, organizator najpóźniej na 1 dzień przed terminem rozpoczęcia usługi prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w usłudze, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału wraz z ewentualnymi dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi usługi. Uzgodnienia w ramach usług o charakterze doradczym, mentoringowym lub coachingowym zapadają bezpośrednio pomiędzy doradcą, mentorem lub coachem, a klientem, a ich potwierdzenie jest przesyłane w wersji elektronicznej do doradcy, mentora lub coacha oraz klienta. 

8. O przyjęciu na usługę decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników na dany termin szkolenia lub kursu będzie już zamknięta oraz w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób. Wyjątkiem jest usługa dofinansowana ze środków publicznych. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania usługi lub zmiany jego terminu najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadku, gdy odpłatność za usługę nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Organizatora w terminie wskazanym w punkcie 5. 

11. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty otrzymania zapłaty za usługę i przesłana pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym lub przekazana uczestnikowi w trakcie realizacji usługi. Faktura nie wymaga podpisu i pieczątki. 

12. Rezygnacja z udziału w usłudze na 7 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia usługi rozwojowej nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w usłudze w formie pisemnej (dopuszcza się oświadczenie przesłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną) na adres organizatora. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do siedziby organizatora. W takim przypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wcześniej uiszczonej płatności w całości. 

13. Z zastrzeżeniem punktu 14, w przypadku zgłoszenia rezygnacji na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia usługi rozwojowej, organizator zastrzega sobie prawo do wystawienia noty obciążeniowej w wysokości 50% ceny usługi tytułem kary umownej oraz potrącenia kwoty powstałej w ten sposób należności od kwoty wcześniej uiszczonej tytułem zapłaty za usługę. W przypadku jeżeli zapłata nie została wcześniej uiszczona, kary umowne są płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. 

14. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w usłudze rozwojowej na mniej niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia usługi, organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia. Wcześniej wpłacone kwoty nie podlegają w tej sytuacji zwrotowi. 

15. Oświadczenie chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez organizatora zgodnie z punktem 6, jest równoznaczne z rezygnacją z wybranego szkolenia. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału w usłudze rozwojowej, bez podania przyczyny, zwłaszcza w przypadku, gdy firma zgłaszająca i/lub uczestnicy zgłoszeni przez firmę i/lub osoby prywatne prowadzą działalność konkurencyjną wobec organizatora. 

17. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona. 

18. Terminy usług rozwojowych otwartych podane są na stronie internetowej organizatora www.apauly.pl lub www.szkola.pm i mogą ulec zmianie za zgodą uczestników i prowadzącego. Terminy usług rozwojowych zamkniętych ustalane są na podstawie umowy z klientem. 

19. Uczestnikiem usługi rozwojowej może zostać osoba określona w grupie docelowej każdej usługi, których opisy publikowane są na stronie organizatora www.apauly.pl lub www.szkola.pm

20. Umowę na realizację usługi rozwojowej o charakterze otwartym stanowi formularz zgłoszeniowy określający miejsce, datę, cenę, warunki przyjęcia zgłoszenia i rezygnacji ze szkolenia, kontakt do osoby odpowiedzialnej za organizację usługi. Umowa na realizację usługi rozwojowej o charakterze zamkniętym jest podpisywana w trybie uzgodnionym z klientem. 

21. W przypadku większej liczby zgłoszeń na usługi rozwojowe o charakterze otwartym, kolejne zgłoszenia wpisywane są na listę rezerwową. 

22. Godzina usługi rozwojowej szkoleniowej wynosi 45 minut, przy czym trener jest dostępny po zakończeniu usługi przez minimum 1 dodatkową godzinę w celu udzielenia odpowiedzi na pytania związane z programem szkolenia lub kursu (lub dokonuje tego za pośrednictwem poczty elektronicznej). Czas trwania innych usług rozwojowych jest uzgadniany z klientem. 

23. Usługa rozwojowa realizowana jest w warunkach zapewniających efektywność procesu uczenia się oraz higienę pracy umysłowej i fizycznej, odpowiednio do celu i form prowadzenia szkoleń lub kursu przy wykorzystaniu różnorodnych środków i materiałów dydaktycznych. 

24. Usługi rozwojowe oferowane przez Organizatora prowadzą praktycy z minimum 3-letnim doświadczeniem merytorycznym w omawianym obszarze. Osobą odpowiadającą za dobór kadry o odpowiednich kompetencjach do zakresu merytorycznego szkolenia jest zarząd. Osoby dedykowane do poprowadzenia usługi są opisane i przedstawione uczestnikom przed usługą zgodnie ze Standardem SUS 2.0 zawierającym: opis specjalizacji, opis doświadczeń zawodowych i kluczowych kompetencji, posiadane kwalifikacje (uprawnienia, certyfikaty i dyplomy), opis doświadczenia w realizowaniu danych usług szkoleniowo – rozwojowych, posiadane referencje. 

25. Prowadzący usługi rozwojowe zobowiązani są do stosowania Kodeksu Etycznego PIFS i Standardu Usługi Szkoleniowo-rozwojowej SUS 2.0. 

26. Usługa kończy się w formie określonej w opisie usługi. Ewentualne przystąpienie do egzaminu zewnętrznego określa program usługi zawarty na stronie organizatora www.apauly.pl lub www.szkola.pm lub umowa z klientem. 

27. Przed rozpoczęciem usługi rozwojowej o charakterze szkoleniowym prowadzący dokonuje analizy potrzeb szkoleniowych uczestników. W przypadku pozostałych usług wykonanie analizy potrzeb uzgadniane jest pomiędzy uczestnikami a prowadzącymi. 

28. Po zakończeniu usługi rozwojowej wśród uczestników jest przeprowadzana anonimowa ankieta ewaluacyjna w formie wskazanej przez organizatora (kwestionariusz w postaci papierowej lub kwestionariusz on-line). Organizator może zastosować inne metody ewaluacji, o których uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej na początku szkolenia, które mogą obejmować m. in.: testy kompetencji pre i post, zadania praktyczne, wywiady realizowane po zakończeniu usługi, badania odroczone realizowane po 3 i/lub 6 miesiącach od zakończenia usługi (w formie ankiety lub wywiadu) lub inny udokumentowany sposób pozyskania informacji zwrotnej od uczestników bezpośrednio po zakończeniu usługi. Do ewaluacji zobowiązany jest również prowadzący w odniesieniu do opisu usługi, a w szczególności jej programu, metod, formy i celów. Prowadzący otrzymują wyniki ewaluacji tj. informację zwrotną o rezultatach ich pracy w zakresie pozwalającym na doskonalenie warsztatu i jakości realizowanych przez nich działań. 

29. W trakcie realizacji usługi rozwojowej, każdy uczestnik ma prawo do uzyskiwania informacji na temat organizacji, logistyki i programu usługi, a także ma prawo wnieść zastrzeżenia do realizacji usługi osobie prowadzącej lub mailem na adres [email protected]

30. W przypadku zdarzenia losowego uniemożliwiającego przeprowadzenie usługi rozwojowej, organizator niezwłocznie informuje o tym uczestników i uzgadnia z nimi nowy termin realizacji usługi lub zmianę parametrów usługi (miejsca lub prowadzącego). Do zdarzenia losowego zalicza się np. sytuację choroby prowadzącego (lub innej niedyspozycji usprawiedliwionej wyłącznie zdarzeniem losowym, np. wypadek drogowy, śmierć najbliższego członka rodziny itp.) lub niedostępność sali szkoleniowej niebędącej w zasobach własnych organizatora przy czym organizator podejmie wszelkie czynności zmierzające do zapewnienia prowadzącego o tych samych kompetencjach i umiejętnościach lub zmianę miejsca przeprowadzenia usługi. Zmiana parametrów nie może mieć żadnego wpływu na program szkolenia i jakość usługi rozwojowej. Zdarzenie losowe nie podlega reklamacji. 

31. Każdy uczestnik usługi rozwojowej ma prawo wniesienia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi rozwojowej, zgodnie z procedurą opisaną na stronie organizatora www.apauly.pl lub www.szkola.pm. Reklamacja powinna zostać złożona osobiście w celu spisania przez pracownika biura lub w formie pisemnej (dopuszcza się oświadczenie przesłane pocztą tradycyjną, lub elektroniczną). Zgłoszenie reklamacyjne należy złożyć do siedziby APAULY GROUP Sp z o.o., ul. Dworcowa 43, 44-100 Gliwice. 

32. Termin składania reklamacji wynosi 5 dni roboczych, licząc od dnia, w którym usługa została wykonana lub powinna być wykonana. 

33. Reklamacja musi zawierać: 

a. przedmiot reklamacji – nazwę usługi rozwojowej, termin i miejsce realizacji, 

b. powód reklamacji i szczegółowy opis niezgodności, wraz z oczekiwaniami uczestnika kursu wobec organizatora, 

c. dane osoby zgłaszającej reklamację: imię, nazwisko, telefon, e-mail, adres do korespondencji. 

34. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia następnego od jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. 

35. W przypadku stwierdzenia zasadności wniesionej reklamacji uczestnikowi przysługuje: 

a. częściowy lub całkowity zwrot kosztów usługi rozwojowej, 

b. możliwość ponownego uczestnictwa w usłudze o tym samym zakresie w najbliższym możliwym terminie. 

36. Oceny zasadności reklamacji dokonuje zarząd po sprawdzeniu realizacji usługi oraz rozmowie z prowadzącym usługę. Decyzję o stwierdzeniu zasadności reklamacji oraz sposobu zadośćuczynienia podejmuje prezes firmy. 

37. Naruszenie warunków postępowania reklamacyjnego skutkuje nieważnością wniesionej reklamacji. 

38. Każda reklamacja podlega rejestracji w księdze reklamacji i służy do oceny działania firmy dokonywanej corocznie przez prezesa zarządu. 

39. Z postępowania reklamacyjnego sporządzany jest protokół, który jest udostępniany do wglądu w siedzibie firmy. 

40. Niezależnie od wyniku procesu reklamacji, uczestnik kursu otrzymuje pisemne stanowisko organizatora w tym zakresie wraz z uzasadnieniem decyzji oraz wytycznymi dotyczącymi dalszego sposobu postępowania. 

41. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go Zarządzeniem Wewnętrznym w firmie i obowiązuje do czasu jego aktualizacji lub do czasu zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przez firmę organizatora. 

42. Regulamin jest dostępny w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej www.apauly.pl lub www.szkola.pm

43. APAULY GROUP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów. 

44. Niniejszy regulamin może ulec zmianie szczególnie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany przepisów prawa lub wprowadzenia aktualizacji procedur jakości w firmie, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli prowadzenia działalności gospodarczej. 

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie: APAULY GROUP Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Dworcowa 43 w celach komunikacji oraz realizacji usług, na podstawie art.6 ust.1 lit.f) RODO. Aby uzyskać więcej informacji wejdź na Polityka prywatności – Apauly Group lub https://szkola.pm/politykaprywatnosci

01.10.2022r.

Copyright © APAULY 2024