Polityka prywatności serwisu www.akademiaapo.pl

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez Serwis.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

APAULY GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach  KRS 0000600616 NIP 631 266 09 27 REGON 363679810

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. Wdrożyliśmy środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 2. Połączenie z naszą witryną jest bezpieczne. Używamy protokołu szyfrowania SSL dzięki czemu Użytkownicy mają pewność, że znajdują się na naszej stronie.

 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 5. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

 6. poprzez gromadzenie plików “cookies”.

 7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

 8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

 9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji swoich danych osobowych oraz ich usunięcia w dowolnym momencie.

 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.szkola.pm Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

 

RODO

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC WŁAŚCICIELI DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ APAULY GROUP Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Dworcowa 43, zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

§1. Zapisy ogólne.

 1. Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez APAULY GROUP Sp. z o.o. w Gliwicach mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie APAULY GROUP Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Dworcowa 43 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

 2. Dane nie mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w którym nie stwierdzono odpowiedniego stopnia ich ochrony.

 3. APAULY GROUP Sp. z o.o. zleciła pełnienie funkcji Inspektora ochrony danych Panu Tymoteuszowi Rduch, ITAMS, ul. Jana Pawła II 13. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: tel. 606268130.

 4. APAULY GROUP Sp. z o.o. w Gliwicach informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

§2. Poczta mailowa i telefony służbowe

 1. Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych, z którymi kontaktujemy się drogą teleinformatyczną, informujemy, że Państwa adres e-mailowy lub numer telefonu przetwarzany jest w naszej firmie w celach komunikacji, na podstawie art.6 ust.1 lit.f) RODO.

 2. Podanie danych wynika z potrzeby szybkiego kontaktu, a nie podanie ich ogranicza kontakt do tradycyjnego za pośrednictwem poczty lub kuriera.

 3. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, na zasadzie dalszego przesyłania poczty dot. konkretnej omawianej tematyki w gronie większej grupy osób, a także dostawcom usług hostingowych.

 4. Dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł, tj.:

  • bezpośrednio od Państwa, co uznajemy, jako wyrażenie zgody poprzez wykonanie konkretnej aktywności lub podpisanie zgody na kontakt teleinformatyczny,

  • z publicznych stron internetowych (kategorie: dane zwykłe, adres e-mail, numer telefonu, nazwa lub imię i nazwisko, adres).

 5. Dane będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia.

 6. Zakres przetwarzanych danych: adres e-mail, numer telefonu, nazwa, adres, imię i nazwisko, treść informacji.

§3. Klienci i kontrahenci APAULY GROUP Sp. z o.o.

 1. Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w APAULY GROUP Sp. z o.o. w Gliwicach w celach związanych:

  • ze współpracą biznesową lub dostawą/kupnem towarów i usług i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy kupna sprzedaży lub innej umowy gospodarczej na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO

  • w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, dochodzenie roszczeń) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit.c) RODO

  • w zakresie windykacji należności i obsługi prawnej dane są przetwarzane w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) RODO.

 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.

 3. Podanie danych w celu współpracy jest konieczne dla realizacji zakupu lub usługi oraz wystawienia faktury i ich nie podanie uniemożliwia wykonanie określonego zdarzenia gospodarczego.

 4. Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego potwierdzonego fakturą lub przez 10 lat od zakończenia trwania umowy.

 6. Informujemy, że zbieramy także Państwa dane osobowe pozyskane z oficjalnych i publicznie dostępnych źródeł lub z wizytówek na podstawie art.6 ust.1 lit.f) w celu realizacji uzasadnionego interesu APAULY GROUP Sp. z o.o. w Gliwicach, w tym zaproszenia na bezpłatne spotkania konsultingowe, zaproszenia do udziału w szkoleniach, zaproszenia na inne zdarzenia gospodarcze i organizowane lub współorganizowane przez APAULY GROUP Sp. z o.o. imprezy. Zapraszamy także na imprezy organizowane przez naszych partnerów. W każdym momencie mają Państwo prawo zgłosić sprzeciw wobec takiego sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych na adres: APAULY GROUP Sp. z o.o., ul. Dworcowa 43, 44-100 Gliwice, email: [email protected]

 7. Zakres przetwarzanych danych osobowych, to imię, nazwisko lub nazwa, PESEL lub NIP oraz adres mailowy, adres korespondencyjny i telefon lub dane do PEFS w przypadku projektów dofinansowanych.

 8. Odbiorcami danych mogą być firmy obsługujące systemy informatyczne, firmy szkoleniowe, firmy partnerskie, a także podmioty realizujące usługi o których Państwa powiadamiamy .

 9. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia przez Państwa sprzeciwu.

§4. Dane związane z prowadzeniem firmy.

 1. Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w APAULY GROUP Sp. z o.o. w Gliwicach w celach związanych z bieżącym prowadzeniem firmy w oparciu o art.6 ust.1 lit.f), tj. w książkach teleadresowych, rejestrach, książkach pocztowych itp.

 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z bieżących potrzeb Administratora lub z regulaminów wewnętrznych.

 3. Podanie danych jest konieczne dla realizacji współpracy biznesowej i ich nie podanie utrudniłoby wykonanie określonego zdarzenia biznesowego.

 4. Odbiorcy danych osobowych są określeni w wewnętrznych procedurach oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego kontaktu.

§5. Pracownicy i stażyści/praktykanci.

 1. Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w APAULY GROUP Sp. z o.o. w Gliwicach w celach:

  • związanych z zatrudnieniem i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy i innych umów dodatkowych na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO

  • w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, zaopatrzenia emerytalnego, BHP, szkoleniowe, rozliczenia czasu pracy, socjalne) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit.c) .

 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.

 3. Podanie danych w celu zatrudnienia jest wymogiem ustawowym i nie podanie ich uniemożliwia zatrudnienie.

 4. Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez 50 lat od momentu ustania zatrudnienia w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przez 10 lat od momentu ustania innej zawartej z pracownikiem umowy i przez okres 5 lat w pozostałym zakresie.

 6. Czas przetwarzania danych osobowych stażystów/praktykantów wynosi 1 rok od zakończenia stażu/praktyki.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów dotyczących polityki RODO jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Copyright © APAULY 2024